لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    برآورد مدل های QCD از انرژی 20GeV تا بالاتر از انرژی 200 GeV    کارشناسی ارشد    فاروقی, زینب    2010-12-28
2    بررسی آشوب کوانتومی درپس زنی ذرات از پتانسیلهای جاذب گاوسی    کارشناسی ارشد    رئیسی, صدیقه    2011-09-22
3    بررسی امواج سالیتوری الکترونی در پلاسمای کوانتومی الکترون-یون    کارشناسی ارشد    رحیم داد, سمیه    2012-01-21
4    محاسبه پارامتر مقیاس QCD با استفاده از داده های مونت کارلو و مقایسه آن در انر‍ژی های گوناگون    کارشناسی ارشد    غلامی, زهرا    2012-01-28
5    محاسبه ثابت پیوندی با روش تکانه عرضی و روش آلتالری پاریزی با استفاده از داده های مونت کارلو    کارشناسی ارشد    حامدی نسب, حسن    2012-01-28
6    محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان های مرتبه 2 به بالا    کارشناسی ارشد    شعیبی محسن آبادی, سمیرا    2012-01-28
7    برهمکنش میدان اسکالر با سیاهچاله شوارتز شیلد    کارشناسی ارشد    تبریزی نژاد, سیدعلی    2012-02-17
8    برهم کنشهای فرمیونهای سنگین با پلاسماهای کوانتومی    دکتری (Ph.D)    نوریان, زینب    2012-10-22
9    تاثیر طعم های مختلف کوارکی بر روی تابع ترکش در داده های مونت کارلو    کارشناسی ارشد    نخعی محمدآبادی, رضوان    2013-12-17
10    هیدرودینامیک و نظریه میدانها در پلاسماهای کوانتومی    دکتری (Ph.D)    قاانی غلامحسینی, اعظم    2013-12-23
11    دینامیک رفتارهای تجمعی در پلاسمای کوانتومی    دکتری (Ph.D)    رفیعی, اعظم    2014-01-05
12    پدیده شناسی رفتار ذرات در پلاسماهای کوارگ-گلوئون    دکتری (Ph.D)    محرابی پری, شراره    2014-01-05
13    بررسی رفتار ذره در بیلیارد دینامیکی با تغییر خصوصیات ذره و سیستم بیلیارد    دکتری (Ph.D)    رئیسی, صدیقه    2014-05-19
14    مطالعه و تحقیق تابع ساختار فوتون با استفاده از معادلات تحولی ‎DGLAP‎ جفت شده ‎QED⊗QCD‎    دکتری (Ph.D)    متقی زاده, مرضیه    2015-01-20
15    بررسی سطح مقطع تشدید و ومقایسه آن ها در برهم کنش های مختلف    کارشناسی ارشد    قدمگاهی, الهه سادات    2016-02-15
16    مطالعه تحول جوابهای سالیتونی مدلهای میدان غیر خطی در حضور پتانسیل اختلالی    دکتری (Ph.D)    مرادی مرجانه, علی اکبر    2016-05-25
17    جوابهای جایگزیده توپولوژیک و غیر توپولوژیک میدانهای غیزخطی    دکتری (Ph.D)    عسکری, علیداد    2016-07-05
18    اثرات گرانشی بر دینامیک پلاسمای کوارک-گلوئون    دکتری (Ph.D)    شناور, حسین    2016-09-04
19    تفکیک رویدادهای چند جتی و مقایسه انها با استفاده از پارامتر QCD تا انرژی مرکز جرم 200GeV    کارشناسی ارشد    قربانی, توحید    2017-04-21
20    انتشار امواج غیر خطی در پلاسمای غیر تعادلی    دکتری (Ph.D)    پاکزاد, حمیدرضا    2017-05-22
21    مطالعه برهم کنش فوتون- فوتون و ساخنار هادرون در انرژی های بالا    کارشناسی ارشد    اسدی, مینا    2017-10-23
22    بررسی علایم اصلی تشکیل پلاسما کوارک-گلوئون    کارشناسی ارشد    زواررخنه, جلال    2017-11-22