1. مرضیه متقی زاده , سیده فاطمه تقوی شهری , پروین اسلامی , حل تحلیلی معادلات DGLAPبا تصحیحات QED با استفاده از تبدیلات ملین , کنفراتس فیزیک ایران 1396 , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
  2. مرضیه متقی زاده , سیده فاطمه تقوی شهری , پروین اسلامی , بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO , کنفرانس فیزیک ایران 1395 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
  3. مرضیه متقی زاده , پروین اسلامی , سیده فاطمه تقوی شهری , حل تحلیلی معادلات DGLAP،جفت شده QCD⊗QED با استفاده از تبدیلات لاپلاس , ششمین کنفرانس ذرات و میدانها , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  4. صدیقه رئیسی , پروین اسلامی , بررسی نمو انرژی در بیلیارد غیر تخت وابسته به زمان , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
  5. پروین اسلامی , مرضیه متقی زاده , جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون , کنفرانس فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
  6. پروین اسلامی , عطیه زکی زاده قریه علی , امواج سالیتونی در فرومغناطیس , کنفرانس فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
  7. پروین اسلامی , مرضیه متقی زاده , جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون , کنفرانس فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۴
  8. پروین اسلامی , مژگان مهدی زاده رخی , بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه , شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2008 , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
  9. پروین اسلامی , زینب نوریان , سالیتونها و برگشت FPU , کنفرانس فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵